0
Product is in winkelmand geplaatst

Geen producten in je winkelmand.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

–  Aflevering: de feitelijke levering aan/ten behoeve van de Wederpartij. –  BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands Recht. –  Levering: de juridische levering in de zin van het BW. –  Knowhow: alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals programmatuur, documentatie, analyses, ontwerpen, modellen, tekeningen, schema’s, werkinstructies, specificaties, digitale bestanden, fotografische opnamen, litho's, micro- en macromontages, berekeningen, beschrijvingen, concepten, rapporten, apparatuur en andere materialen, alsmede voorbereidende materialen daarvan, in welke vorm ook, die door SPEQ in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst zijn (mede-)ontwikkeld en aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld. – Overeenkomst: de Overeenkomst die is gesloten tussen SPEQ en de Wederpartij inzake bijvoorbeeld de koop van zaken en/of de afname van diensten. – Zaken: de voor menselijke beheersing vatbare objecten, waaronder mede – doch niet uitsluitend verstaan – de TarQa 1000, de TarQa 2000 en alle overige producten welke SPEQ verkoopt. – SPEQ: SPEQ Innovations B.V., gevestigd te (7783 CK) Gramsbergen aan de Hardenbergerweg 3. – Wederpartij: de contractspartij van SPEQ.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten of overige diensten van of met SPEQ, voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met SPEQ, voor de uitvoering waarvan door SPEQ derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar mochten zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SPEQ en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien SPEQ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SPEQ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

8. SPEQ kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen, uit welke hoofde dan ook en door wie zij ook wordt aangesproken. Bij digitale bestanden, opnamen, litho’s, macromontages, beschrijvingen, apparatuur en alsmede voorbereidende daarvan, in welke vorm ook, die door SPEQ in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst zijn (mede-)ontwikkeld en aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

9. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover SPEQ die afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard in de tussen partijen gesloten Overeenkomst, dan wel wanneer deze zijn verwoord in de door SPEQ gedane aanbieding en uitgebrachte offertes.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en prijzen

1. Alle offertes en aanbiedingen van SPEQ zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan. Een offerte of aanbieding vervalt indien de zaken waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft gedurende de looptijd van de offerte niet meer beschikbaar zijn.2. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. SPEQ kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of kennelijke verschrijving bevatten.

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratie-, montage- en installatie-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven.

5. Alle prijsopgaven in offertes en aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk tussen SPEQ en de Wederpartij is overeengekomen. SPEQ is gerechtigd zaken te leveren en diensten te verrichten tegen de door haar gehanteerde prijzen zoals die gelden op de dag van (af)levering en verhogingen opgetreden in onder andere lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, ontstaan na het uitbrengen van de offerte of aanbieding, door te berekenen aan de Wederpartij. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

6. SPEQ is steeds gerechtigd om, alvorens zij uitvoering aan de Overeenkomst geeft of met de nakoming van de Overeenkomst voortgaat, een naar haar oordeel voldoende zekerheid in de vorm van een aanbetaling of onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie voor de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de Wederpartij te verlangen, ook indien dat betekent dat termijnen en/of levertijden worden overschreden. Indien de Wederpartij de verlangde zekerheid niet verstrekt, heeft SPEQ het recht de Overeenkomst, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en zonder rechtelijke tussenkomst, geheel, dan wel gedeeltelijk, te ontbinden, onverminderd het recht van SPEQ op vergoeding van alle directe en/of indirecte schade die zij dientengevolge lijdt. SPEQ is niet aansprakelijk voor de schade die de Wederpartij daardoor lijdt of zal lijden. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit lid ontslaat de Wederpartij niet uit haar verplichtingen de tot datum ontbinding verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken en/of diensten te betalen.

7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SPEQ daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SPEQ daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht SPEQ niet tot levering van een deel van de in de offerte of aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen nadien

1. De Overeenkomst tussen SPEQ en de Wederpartij komt pas tot stand nadat SPEQ de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd of nadat SPEQ feitelijk uitvoering aan de offerte of aanbieding heeft gegeven. Zolang SPEQ de aanvaarding nog niet schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd of nog niet is overgegaan tot de feitelijke uitvoering van de offerte of aanbieding, dan kan SPEQ de offerte of aanbieding nog herroepen of wijzigen.

2. SPEQ en de Wederpartij kunnen slechts geldig schriftelijk overeenkomen dat wijzigingen worden aangebracht in een reeds tot stand gekomen Overeenkomst. Mondelinge toezeggingen door en/of (aanvullende) afspraken met medewerkers van SPEQ en/of haar hulppersonen en/of derden binden SPEQ niet, dan nadat en voor zover die door de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder(s) van SPEQ schriftelijk zijn aanvaard.

3. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met ten minste twee of meer Wederpartijen, zijn zij tegenover SPEQ ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. SPEQ verplicht zich jegens de Wederpartij de zaken en/of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader is opgenomen in de tussen partijen tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Het is SPEQ te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van de Wederpartij is vereist – toegestaan de tot stand gekomen Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren.

3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij SPEQ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Door het enkel verstrijken van de termijn raakt SPEQ niet in verzuim en heeft de Wederpartij geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

4. SPEQ is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren c.q. de zaken in gedeelten te leveren en het aldus uitsluitend ter beoordeling aan SPEQ, aan SPEQ ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan SPEQ de levering van de zaken/de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien SPEQ gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig, of daarvan sprake is is uitsluitend ter beoordeling aan SPEQ, aan SPEQ ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot schriftelijke aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen offertebedrag/aanbiedingsprijs worden verhoogd of verlaagd. SPEQ  zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging van de prijs en de termijn van uitvoering.

8. De wederpartij kan géén rechten ontlenen aan de door SPEQ gedane mededelingen over de (technische) productspecificaties en gegevens zoals vermeld op de website, in brochures, catalogi of andere informatie verschaffende bescheiden, tenzij dezelfde gegevens zijn opgenomen in de tussen partijen gesloten Overeenkomst.

9. SPEQ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle (product)specificaties in de ruimste zin van het woord, plannen, schema’s en dergelijke, alsmede niet voor materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens SPEQ worden voorgeschreven. De Wederpartij zal SPEQ op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde, aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen.

10. Het inwinnen van advies bij SPEQ, al dan niet over de toepassingsmogelijkheden van de door haar geleverde of nog te leveren zaken of over het door de Wederpartij beoogde gebruiksdoel van die zaken, ontslaat de Wederpartij nimmer van diens eigen (eind)verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid daaromtrent.

11. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit uit de tussen partijen tot stand gekomen Overeenkomst, is SPEQ nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aanschaf of de keuzes van bepaalde zaken door de Wederpartij, noch verstrekt SPEQ enige garanties daaromtrent alsmede niet voor het door de Wederpartij beoogde gebruiksdoel van de aangeschafte zaken.

12. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke van de door SPEQ geleverde zaken, leveren voor de Wederpartij géén grond op om de tot stand gekomen Overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de overeengekomen koopprijs of geeft dit recht op vervanging of herstel.

13. Is aan de Wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 5. Ontbinding

1. Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan één of meerdere van zijn verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst voldoet, is SPEQ gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan dat nog moet worden uitgevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van SPEQ op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.

2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surseance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie (van de onderneming) van de Wederpartij of van diens overlijden of indien de Wederpartij door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.

3. In de gevallen als genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die SPEQ heeft op koper direct en volledig opeisbaar.

Artikel 6. Retentierecht

1. Wanneer SPEQ zaken van de Wederpartij onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden tot de Wederpartij aan al haar verplichtingen jegens SPEQ (zowel financieel als anderszins en uit hoofde van welke Overeenkomst dan ook) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

2. Alle zaken die SPEQ uit welken hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen, die SPEQ van de Wederpartij heeft of mocht krijgen. Bij niet- voldoening van de verschuldigde betalingen is SPEQ gerechtigd het onderpand, hetzij openbaar, hetzij onderhands, voor rekening van Wederpartij te verkopen.

3. Opslag en bewaring van zaken die SPEQ op grond van de leden 1 en 2 van dit artikel onder zich heeft, komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

4. SPEQ is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan zaken die zij op grond van de leden 1 en 2 van dit artikel onder zich heeft gedurende de periode dat SPEQ haar recht van retentie uitoefent.

5. De Wederpartij is niet gerechtigd tot uitoefening van zijn recht van retentie als bedoeld in dit artikel op zaken die in eigendom toebehoren aan SPEQ, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 7. Verrekeningsbevoegdheid SPEQ

SPEQ is gerechtigd tot verrekening van al haar vorderingen op de Wederpartij met hetgeen zij eventueel verschuldigd is aan de Wederpartij.

Artikel 8. Overmacht

1. SPEQ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SPEQ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SPEQ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. SPEQ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SPEQ haar verbintenis had moeten nakomen.

3. SPEQ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien SPEQ ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is SPEQ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst is.

Artikel 9. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door SPEQ aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SPEQ aangegeven. SPEQ is gerechtigd omperiodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige en volledige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente overhet opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien SPEQ echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd conform het bepaalde in dit artikel.

Artikel 10. Informatiedragers, ontwerpen, tekeningen en productiemiddelen

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, blijft SPEQ eigenaar c.q. rechthebbende van de rechten op de door of in opdracht van, of namens SPEQ vervaardigde, al dan niet in samenwerking met de Wederpartij en/of derden, aan de Wederpartij verstrekte of louter in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte Informatiedragers, waaronder mede begrepen: schriftelijke bescheiden, (geluids- en/of beeld)materiaal, videobanden, cd-roms, dvd’s, Knowhow en informatie, zoals, doch niet uitsluitend,specificaties, gegevens, keuringsvoorschriften,wijzigingen, aanvullingen inclusief ontwerpen, kopieën, reproducties en misdrukken en dergelijke, ook indien de Wederpartij een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen en/of aanschaffen ervan en instructies, toelichtingen, materialen,

2. SPEQ heeft het recht om van de in lid 1 bedoelde goederen gebruik te maken voor de uitvoering van andere Overeenkomsten dan die tussen partijen.

3. De in lid 1 genoemde goederen, dienen na uitvoering van de Overeenkomst onverwijld aan SPEQ te worden overhandigd dan wel geretourneerd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4. De Wederpartij staat ervoor in dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen, anders dan ter uitvoering van de Overeenkomst, enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van SPEQ worden gekopieerd, worden verveelvoudigd en aan anderen dan partijen worden getoond, bekend worden gemaakt of anderszins gebruikt, dan wel daarin wijzigingen en/of aanvullingen worden aangebracht.

5. De Wederpartij mag de in dit artikel bedoelde Knowhow en informatie uitsluitend en slechts aanwenden binnen het kader van de met SPEQ gesloten Overeenkomst.

6. De Wederpartij mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPEQ de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen ten eigen voordele (dis)assembleren, aanpassen en/of anderszins bewerken.

7. De Wederpartij vrijwaart SPEQ voor alle aanspraken van anderen dan partijen, welke aanspraken voortvloeien uit de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen.

8. SPEQ is niet verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen ten behoeve van de Wederpartij te bewaren, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Indien partijen overeenkomen dat SPEQ de informatiedragers bewaart, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 1 jaar, zonder dat SPEQ instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik daarvan en zij aansprakelijk is voor de schade die de Wederpartij lijdt of zal lijden wanneer herhaald gebruik niet (meer) mogelijk is.

Artikel 11. Medewerking door en licenties van Wederpartij, mededelingsplicht

1. De Wederpartij verschaft SPEQ steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en verleent overigens ook alle medewerking. Alle door de Wederpartij te verschaffen informatie en/of door SPEQ te verwerken gegevens worden Overeenkomstig de door SPEQ te stellen voorwaarden en specificaties door de Wederpartij geprepareerd en aangeleverd.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dient de Wederpartij SPEQ onmiddellijk en schriftelijk in te lichten, indien:

a. conservatoir en/of executoriaal beslag wordt gelegd op aan de Wederpartij in eigendom behorende roerende en onroerende zaken, op de in de Overeenkomst genoemde geleverde zaken of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van SPEQ worden geschaad;

b. het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd, indien de Wederpartij zijn faillissement aanvraagt of indien het faillissement van de Wederpartij wordt/is uitgesproken, indien de Wederpartij surseance van betaling, dan wel de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP), aanvraagt of om andere reden opgehouden is te betalen.

3. Wanneer zich een geval voordoet, zoals in het vorige lid van dit artikel bedoeld, is de Wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de Overeenkomst.

4. De Wederpartij stelt SPEQ terstond schriftelijk in kennis van wijzigingen in zijn rechtspersoonlijkheid, in zijn naam- en adreswijziging, van veranderingen in de bedrijfsvoering, in de zeggenschap over dan wel in de vertegenwoordigingsbevoegdheid van zijn onderneming.

5. De Wederpartij staat er voor in dat alle door haar aan SPEQ ter uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde specificaties, gegevens, instructies, keuringsvoorschriften, toelichtingen, wijzigingen, aanvullingen, aanwijzingen en materialen juist en volledig zijn. Indien is overeengekomen dat de Wederpartij programmatuur, software, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking stelt, dienen die te voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties, gegevens, instructies, keuringsvoorschriften, toelichtingen, wijzigingen, aanvullingen, aanwijzingen en materialen.

6. De Wederpartij staat er voor in dat zij eigenaar is van, althans (tijdig) beschikt over alle benodigde licenties en/of vergunningen voor alle door de Wederpartij aan SPEQ ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur en/of software.

7. Indien de Wederpartij niet (volledig) voldoet aan het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel, is SPEQ niet aansprakelijk voor de gevolgen die dit heeft voor de nakoming van de verplichtingen van SPEQ, voor zover die gevolgen zijn veroorzaakt door overtreding door de Wederpartij van het bepaalde in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel.

8. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde behoudt SPEQ het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving de geleverde zaken op te eisen, met inbegrip van de aan SPEQ verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door SPEQ in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van SPEQ totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met SPEQ gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk en volledig is nagekomen.

2. Door SPEQ geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door de Wederpartij niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om deze zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden ten laste van de Wederpartij beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan is de Wederpartij verplicht om SPEQ daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan SPEQ ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is SPEQ gerechtigd tot deze penningen.

5. Voor het geval SPEQ haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan SPEQ en door SPEQ aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SPEQ zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13. Garanties, onderzoek en reclames

1. De door SPEQ te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. SPEQ kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door SPEQ verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SPEQ, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SPEQ geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking, alsmede in alle gevallen uiterlijk binnen een week nadat de zaken aan hem ter beschikking zijn gesteld schriftelijk aan SPEQ te worden medegedeeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat SPEQ in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient SPEQ in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. In geval van verzuim van het bepaalde in lid 4 van dit artikel wordt de Wederpartij geacht het geleverde in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen vervalt ieder recht van de Wederpartij op beroep op non-conformiteit van het geleverde. Wanneer het geleverde in gebruik is genomen door de Wederpartij – in de ruimste zin van het woord – wordt het geacht te zijn geaccepteerd in volle omvang en zonder enig voorbehoud en vervalt ieder recht van de Wederpartij op beroep op non- conformiteit van het geleverde.

6. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan conform het bepaalde in lid 4 van dit artikel, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

8. Indien naar het oordeel van SPEQ vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd en aanspraak bestaat op garantie als bedoeld in dit artikel, dan zal SPEQ de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van SPEQ, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan SPEQ te retourneren en de eigendom daarover aan SPEQ te verschaffen, tenzij SPEQ anders aangeeft.

9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de onderzoekskosten die daardoor ontstaan aan de zijde van SPEQ, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 14. Aansprakelijkheid SPEQ

1. SPEQ is slechts aansprakelijk voor directe (persoon- en/of zaak)schade geleden door de Wederpartij, welke directe (persoon- en/of zaak)schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan SPEQ toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die directe (persoon- en/of zaak)schade ter zake waarvan SPEQ aanspraak kan maken op uitkering krachtens de door haar afgesloten verzekering. Hierbij gelden verder de navolgende beperkingen:-  indirecte schade, door welke oorzaak ook ontstaan, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking;-  directe en/of indirecte schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen komt nimmer voor vergoeding in aanmerking;

– directe en/of indirecte schade veroorzaakt door de door SPEQ ingeschakelde derden komt nooit voor vergoeding in aanmerking;

– directe en/of indirecte schade veroorzaakt door de fabrikant c.q. (toe)leverancier van SPEQ, indien hij niet (naar behoren), althans niet binnen een redelijke termijn voor herstel als bedoeld in artikel 13 van

deze algemene voorwaarden zorg draagt, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking;

– De door SPEQ te vergoeden schade wordt gematigd door SPEQ, indien de hoofdsom gering is in verhouding tot de omvang van de door de Wederpartij geleden schade;

– De door SPEQ te vergoeden directe (persoon- en/of zaak)schade bedraagt nimmer meer dan het bedrag van de gefactureerde en daadwerkelijk betaalde hoofdsom van de betreffende levering.

– SPEQ is nimmer aansprakelijk voor schade van de Wederpartij of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit de door of namens SPEQ mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen, door of namens SPEQ uitgevoerde instructies, onderzoeken en controle van werkzaamheden dan wel voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van voorzorgsmaatregelen door SPEQ of haar leidinggevenden.

2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij na het ontstaan van de gebreken, tekortkomingen en/of schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen 8 dagen na het intreden van het gebrek, de tekortkoming en/of schade, gedetailleerd en per aangetekend schrijven, voor zover mogelijk voorafgaand per faxbericht of per e-mail, aan SPEQ meldt en dat de Wederpartij al datgene doet dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd om zijn schade te beperken. Zonder SPEQ tot enige schadevergoeding is verplicht, stelt de Wederpartij SPEQ en/of haar fabrikant c.q. (toe)leverancier in de gelegenheid om de schade binnen een redelijke termijn na de mededeling van de Wederpartij als bedoeld in de vorige volzin van dit lid te herstellen, en wel Overeenkomstig artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien de Wederpartij jegens SPEQ één of meer van haar uit de wet, de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Wederpartij steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens SPEQ gehouden haar alle directe en/of indirecte schade te vergoeden die SPEQ dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van SPEQ om jegens de Wederpartij andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.

2. De Wederpartij is jegens SPEQ aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade berokkend aan (personeel van) SPEQ of aan anderen dan partijen, eigendommen van (personeel van) SPEQ of van anderen dan partijen, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt is door (personeel van) de Wederpartij, door de Wederpartij ingeschakelde anderen dan partijen en/of door haar gebruikte materialen of daarmee verband houdt, dan wel welke directe en/of indirecte schade het gevolg is van, dan wel verband houdt met een onveilige situatie in de organisatie van de Wederpartij.

3. De Wederpartij staat er voor in dat geen rechten van anderen dan partijen zich verzetten tegen de terbeschikkingstelling aan SPEQ van apparatuur, programmatuur, informatiedragers of Knowhow ten behoeve van de overeengekomen te verrichten werkzaamheden door SPEQ. De Wederpartij vrijwaart SPEQ tegen elke actie, die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

4. De Wederpartij vrijwaart SPEQ voor aanspraken van anderen dan partijen wegens de niet-naleving door de Wederpartij van:

–  (overheids)voorschriften;
–  veiligheids- en milieuvoorschriften voor gebruik van het geleverde;
–  de toepasselijke exportbepalingen;
–  zijn verplichting tot het verstrekken vangebruiksvoorschriften aan zijn afnemers.5. De Wederpartij vrijwaart SPEQ voor alle aanspraken van anderen dan partijen op vergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/of verliezen waarvoor SPEQ op grond van deze algemene voorwaarden geen aansprakelijkheid aanvaardt.

5. De Wederpartij vrijwaart SPEQ voor alle aanspraken van anderen dan partijen op vergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/of verliezen waarvoor SPEQ op grond van deze algemene voorwaarden geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Artikel 16. Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SPEQ en de door SPEQ bij de uitvoering van een Overeenkomst ingeschakelde derden, één jaar, tenzij in deze algemene voorwaarden of in de tussen partijen tot stand gekomen Overeenkomst een andere verjaringstermijn is bepaald.

Artikel 17. Levering van goederen en overgang van risico

1. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen, draagt SPEQ zorg voor het vervoer van de zaken aan de Wederpartij, waarbij levering plaatsvindt op het tijdstip waarop de zaken op de overeengekomen bestemming niet-gelost en feitelijk ter aflevering worden aangeboden.

2. Indien partijen in afwijking van het vorige lid overeenkomen dat de Wederpartij de zaken dient op te halen bij SPEQ, wordt de levering geacht te zijn geschied op het moment dat de zaken bij SPEQ voor verzending gereed staat en de Wederpartij daarvan in kennis is gesteld, dan wel als de zaken is uitgevoerd door SPEQ en/of een door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden.

3. Wanneer partijen in aansluiting op het bepaalde in lid 1 van dit artikel overeenkomen dat SPEQ de geleverde zaken installeert en/of monteert en/of assembleert, vindt levering plaats op het tijdstip waarop de zaken op de overeengekomen bestemming van installatie/montage/installatie/assemblage worden aangeboden, tenzij partijen anders overeenkomen.

4. De Wederpartij dient er voor zorg te dragen, dat SPEQ de bestemming waar de zaken dient te worden (af)geleverd kan bereiken via een goed verharde, openbare weg, zonder dat schade ontstaat aan het personeel en/of transportmiddel van SPEQ, dan wel de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden. Voorts zal de Wederpartij voor eigen rekening en risico dienen te zorgen voor een adequate elektriciteitsvoorziening, afgestemd op de te installeren en te (de)monteren zaken.

5. De Wederpartij is verplicht om de zaken op de overeengekomen bestemming en het overeengekomen tijdstip als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel af te nemen, bij gebreke waarvan de Wederpartij jegens SPEQ een direct opeisbare boete is verschuldigd ter grootte van 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,– (zegge: twee honderd vijftig euro), onverminderd de aan SPEQ verder toekomende rechten waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of nakoming.

6. Het risico van het geleverde gaat steeds op de Wederpartij over op het moment van levering bedoeld in de leden 1, 2, of 3 van dit artikel.

7. Verlangt SPEQ in de situatie als bedoeld in artikel 17 lid 5 van deze algemene voorwaarden nakoming, dan wordt de zaken geacht door Wederpartij te zijn afgenomen op het moment dat SPEQ de Wederpartij in kennis heeft gesteld dat zij nakoming verlangt.

Artikel 18. Verpakking, verzending en (intern) transport

1. SPEQ bepaalt de wijze van verpakking en verzending.

2. Alle (retour)verzending(en) en al het (intern) transport geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij.

3. SPEQ neemt standaard de verpakking niet terug.

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle waaronder begrepen merkrechten, modelrechten en auteursrechten, op het geleverde, ontwerpen, Knowhow, informatie en dergelijke berusten uitsluitend bij SPEQ of haar licentiegever(s). De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst worden toegekend. Voor zover licenties van de licentiegever(s) van SPEQ beperkingen voor de Wederpartij opleveren, zal SPEQ dat aan Wederpartij mededelen.

2. Wanneer de Wederpartij een order/opdracht verstrekt aan SPEQ tot verveelvoudiging of reproductie van door enig intellectueel eigendomsrecht beschermt object, verklaart de Wederpartij hierbij dat geen inbreuk op bedoelde rechten van anderen dan partijen wordt gemaakt. De Wederpartij vrijwaart SPEQ in en buiten rechte voor alle gevolgen,intellectuele eigendomsrechten, octrooirechten, aanspraken van anderen dan partijen daaronder begrepen, zowel financiële als andere, die uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeien.

3. De Wederpartij is er mee bekend dat de door SPEQ ter beschikking gestelde Knowhow vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van SPEQ of haar licentiegever(s) bevatten. De Wederpartij verbindt zich deze Knowhow geheim te houden, niet aan anderen dan partijen bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking is gesteld. Onder anderen dan partijen worden in dit verband ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Wederpartij die niet noodzakelijkerwijs de Knowhow behoeven te gebruiken.

4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom – in de ruimste zin van het woord – uit de Knowhow te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Knowhow.

5. Bij niet-nakoming door de Wederpartij van het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel verbeurt de Wederpartij, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is, een terstond opeisbare boete van minimaal € 50.000,– (zegge: vijftig duizend euro) per overtreding, alsmede een terstond opeisbare boete van € 1.500,– (zegge: vijftienhonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de aan SPEQ verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of nakoming.

6. Indien de Wederpartij wordt geconfronteerd met aanschrijvingen of rechtsvorderingen gebaseerd op de bewering dat door SPEQ zelf ontwikkelde Knowhow inbreuk maakt op een geldend recht van intellectuele eigendom van een ander dan partijen, is Wederpartij gehouden om SPEQ onverwijld gedetailleerd schriftelijk te informeren over het bestaan en de inhoud van de aanschrijving of rechtsvordering, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van SPEQ jegens de Wederpartij ter zake komt te vervallen. Het is ter uitsluitende beoordeling van SPEQ of zij de afhandeling van de zaak, waaronder mede begrepen het treffen van eventuele schikkingen, zelf verzorgt, dan wel of deze wordt overgelaten aan de Wederpartij. In het laatste geval zal SPEQ waar mogelijk ondersteuning verlenen aan de Wederpartij om zich tegen de aanschrijving of rechtsvordering te verweren. Alle kosten welke in redelijkheid gemaakt dienen te worden om voor een goede afwikkeling van het ontstane probleem te zorgen, komen voor rekening van SPEQ, indien SPEQ besluit de zaak zelf af te handelen. Indien dit wordt overgelaten aan de Wederpartij komen bedoelde kosten voor rekening van Wederpartij. Indien SPEQ besluit de aanschrijving of rechtsvordering zelf af te handelen, verschaft de Wederpartij aan SPEQ daartoe de nodige volmachten en informatie en verleent de Wederpartij ook overigens alle medewerking opdat SPEQ zich, zonodig in naam van Wederpartij, tegen deze aanschrijving(en) of rechtsvordering(en) kan verweren.

7. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door SPEQ zelf ontwikkelde Knowhow inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, of indien naar het oordeel van SPEQ een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, neemt SPEQ het geleverde van de Wederpartij terug tegen creditering van de verwervingskosten en onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding, of zorgt SPEQ dat de Wederpartij het geleverde, of een functioneel gelijkwaardig ander zaak, ongestoord kan blijven gebruiken, een en ander ter beoordeling van SPEQ. De Wederpartij is voor alsdan verplicht tot afgifte van het geleverde, zonder dat SPEQ gehouden is de daaruit voortvloeiende schade van Wederpartij te vergoeden.

8. De in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde regeling vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Wederpartij in de Knowhow heeft aangebracht of door anderen dan partijen heeft laten aanbrengen.

9. Elk van de voorgaande leden afwijkende aansprakelijkheid van SPEQ wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van anderen dan partijen is uitgesloten. Hieronder wordt mede begrepen aansprakelijkheid van SPEQ voor inbreuken die veroorzaakt worden:

a. door het gebruik van de producten die niet door SPEQ zijn geleverd;
b. op een andere wijze dan waarvoor de producten zijn ontwikkeld of bestemd.

Artikel 20. Vrijwaring.

1. De Wederpartij vrijwaart SPEQ, alsmede de door SPEQ ingeschakelde derden, voor enige aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of ten gevolge van het gebruik of de toepassing van de geleverde zaken of diensten schade lijden.

2. Indien SPEQ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden SPEQ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven met betrekking tot het nemen van adequate maatregelen, dan is SPEQ, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SPEQ en derden welke daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 21. Overdracht van rechten en verplichtingen SPEQ

1. SPEQ is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met Wederpartij over te dragen aan een ander dan de Wederpartij. Deze ander zal enig aanspraak uit hoofde van deze Overeenkomst direct ten opzichte van de Wederpartij geldend kunnen maken, zonder dat zij zich daartoe eerst tot SPEQ behoeft te wenden.

2. De Wederpartij zal ervoor zorg dragen dat de door hem ingeschakelde hulppersonen en/of derden meewerken van de overdracht van de rechten en verplichtingen zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel aan deze ander.

Artikel 22. Verbod van overdracht van rechten en verpanding Wederpartij

1. Het is de Wederpartij niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelij-ke toestemming van SPEQ zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met SPEQ geheel of gedeeltelijk aan een ander dan SPEQ te vervreemden, te cederen, onder welke titel ook (in eigendom) over te dragen, uit te besteden, te verpandena dan wel met enig ander recht te bezwaren.

2. Bij overtreding van het in het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt de Wederpartij aan SPEQ, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, een direct opeisbare boete, die gelijk is aan de omvang van door de Wederpartij vervreemde, overgedragen, gecedeerde, dan wel bezwaarde, vermogensrechten en/of zaken.

Artikel 23. Geheimhouding

1. Partijen staan er over en weer voor in dat alle bij (het aangaan van) de Overeenkomst uitgewisselde informatie van vertrouwelijke aard geheim blijft, met name met betrekking tot ontwerpen, Knowhow, specificaties, documentatie, foto’s, tekeningen, beeld- en geluidsopnamen en dergelijke. Informatie als bedoeld in de vorige volzin van dit lid wordt in elk geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door één van partijen als zodanig is aangemerkt.

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPEQ teksten en/of afbeeldingen, waaronder bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, ontwerpen, Knowhow, documentatie, foto’s, tekeningen, beeld- en geluidsopnamen als bedoeld in het bepaalde van lid 1 van dit artikel, op welke wijze of via welk medium dan ook aan anderen dan partijen te tonen, bekend te maken, te kopiëren, te verveelvoudigen, verspreiden, mee te werken aan publicaties of anderszins wordt gebruikt.

Artikel 24. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke rechtsbetrekking tussen SPEQ en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit is ook het geval indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Wederpartij in het buitenland woonplaats heeft c.q. gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De rechter, de kantonrechter daaronder begrepen, van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen SPEQ en de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de (kanton)rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: ……….

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst tussen SPEQ en de Wederpartij.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

4. SPEQ is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde bepalingen treden na een termijn van veertien (14) dagen na bekendmaking aan de Wederpartij, in werking.